Input:

70/2012 Sb., Vyhláška o preventivních prohlídkách, ve znění účinném k 24.2.2021

č. 70/2012 Sb., Vyhláška o preventivních prohlídkách, ve znění účinném k 24.2.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 29. února 2012
o preventivních prohlídkách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
317/2016 Sb.
(k 17.10.2016)
mění § 2, § 3, § 4 a § 5
259/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 2 písm. e) bod 4 a § 7 písm. k)
45/2021 Sb.
(k 24.2.2021)
mění § 2, § 3, § 4 a § 5
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 5 odst. 3 písm. a) zákona o zdravotních službách:
§ 1
Druhy preventivních prohlídek a poskytovatelé, kteří je provádějí
(1)  Druhy preventivních prohlídek jsou preventivní prohlídka v oboru
a)  všeobecné praktické lékařství (dále jen „všeobecná preventivní prohlídka”),
b)  praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „všeobecná preventivní prohlídka dětí”),
c)  zubní lékařství (dále jen „zubní preventivní prohlídka”),
d)  gynekologie a porodnictví (dále jen „gynekologická preventivní prohlídka”).
(2)  Poskytovatelem provádějícím preventivní prohlídku podle
a)  odstavce 1 písm. a) je registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství,
b)  odstavce 1 písm. b) je registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
c)  odstavce 1 písm. c) je registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru zubní lékařství,
d)  odstavce 1 písm. d) je registrující poskytovatel ambulantní péče v oboru gynekologie a porodnictví.
§ 2
Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky
Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky. Obsahem všeobecné preventivní prohlídky je
a)  doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních a plicních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,
b)  kontrola očkování,
c)  kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné preventivní prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, vyšetření kůže a u zjištěného podezření na riziko vyšetření per rectum, u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,
d)  vyšetření moči diagnostickým papírkem,
e)  kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění; preventivními vyšetřeními jsou:
1.  laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,
2.  laboratorní vyšetření glykemie při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u