Input:

73/2012 Sb., Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění účinném k 23.3.2023

č. 73/2012 Sb., Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění účinném k 23.3.2023
ZÁKON
ze dne 7. února 2012
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
89/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění, celkem 34 novelizačních bodů
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 10 novelizačních bodů
60/2023 Sb.
(k 23.3.2023)
mění, celkem 67 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) ,2) a upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek podle čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění (dále jen „regulovaná látka”), a fluorovaných skleníkových plynů podle čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (dále jen „fluorovaný skleníkový plyn”).
(2) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) provozovatelem osoba skutečně zajišťující technický provoz zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny nebo regulované látky; není-li známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník takového zařízení,
b) recyklací výrobků zpracování vyřazených výrobků za účelem znovuzískání regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů a materiálového využití,
c) servisem zařízení obsahujících regulované látky oprava nebo údržba chladicích nebo klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel nebo systémů požární ochrany, které obsahují regulované látky, včetně jejich okruhů obsahujících regulované látky, skladování regulovaných látek určených k opravě nebo údržbě uvedených zařízení, použití regulovaných látek při údržbě nebo opravě uvedených zařízení, včetně jejich opětovného plnění, znovuzískání regulovaných látek při opravě, údržbě nebo na konci životnosti uvedených zařízení a recyklace regulovaných látek,
d) zvláštním skladem halonů zařízení určené k uskladnění halonů a obdobně použitých regulovaných látek zabezpečeným způsobem, ve kterém probíhají činnosti znovuzískání, regenerace, kontinuálního sledování úniku regulovaných látek z nádob a sběru halonů a obdobně použitých regulovaných látek,
e) certifikovanou osobou osoba, které byl vydán certifikát k některé z činností podle § 10 odst. 1 a 2.
§ 3
Zneškodnění a znovuzískávání regulovaných látek
(1) Osoba, která nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1) , je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 12 měsíců od okamžiku nabytí těchto látek, tyto látky zneškodnit. Má-li povolení podle § 10a odst. 2 písm. c), zneškodní regulované látky způsobem stanoveným v povolení, nemá-li povolení, je povinna ve lhůtě podle věty první zajistit předání těchto látek osobě, která povolení má