Input:

91/2022 Sb., Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)

č. 91/2022 Sb., Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
ZÁKON
ze dne 7. dubna 2022
o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů
(zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PANEVROPSKÝ OSOBNÍ PENZIJNÍ PRODUKT
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující panevropský osobní penzijní produkt1) působnost České národní banky v oblasti panevropského osobního penzijního produktu a některá práva a povinnosti poskytovatelů, distributorů a účastníků panevropského osobního penzijního produktu.
(2) Nestanoví-li tento zákon nebo přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující panevropský osobní penzijní produkt1) jinak, použijí se na činnost poskytovatele a distributora panevropského osobního penzijního produktu při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu a pro dohled nad touto činností v závislosti na tom, o kterou finanční službu jde, právní předpisy upravující činnost poskytovatelů a distributorů této finanční služby a dohled nad touto činností.
§ 2
Příslušný orgán
Pravomoci příslušného orgánu podle přímo použitelných předpisů upravujících panevropský osobní penzijní produkt1) vykonává Česká národní banka.
§ 3
Žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu
(1) Žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu může podat
a) banka,
b) spořitelní a úvěrní družstvo,
c) tuzemská pojišťovna, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti podle pojistných odvětví životního pojištění,
d) obchodník s cennými papíry, který má v povolení uvedenou investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,
e) investiční společnost, která je oprávněna obhospodařovat standardní fondy nebo srovnatelné zahraniční investiční fondy nebo která je oprávněna přesáhnout rozhodný limit, nebo
f) samosprávný investiční fond, který je standardním fondem nebo je oprávněn přesáhnout rozhodný limit.
(2) Žádost o registraci panevropského osobního penzijního produktu lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro registraci panevropského osobního penzijního produktu stanovených v čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238. K žádosti se připojí doklady osvědčující splnění těchto podmínek.
(3) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro registraci panevropského osobního penzijního produktu, formát žádosti a její další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
§ 4
Oznamovací povinnost distributora panevropského osobního penzijního produktu
(1) Distributor panevropského osobního penzijního produktu, který hodlá v České republice zahájit nebo ukončit distribuci panevropského osobního penzijního produktu, oznámí tuto skutečnost České národní