Input:

87/2023 Sb., Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)

č. 87/2023 Sb., Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)
ZÁKON
ze dne 7. března 2023
o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o dozoru nad trhem s výrobky)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
DOZOR NAD TRHEM S VÝROBKY
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující dozor nad trhem a soulad výrobků s předpisy1) (dále jen „nařízení o dozoru nad trhem”)
a) určuje ústřední styčný úřad,
b) stanoví některá oprávnění a povinnosti správních orgánů příslušných k výkonu dozoru nad trhem s výrobky (dále jen „orgán dozoru”),
c) upravuje spolupráci ústředního styčného úřadu, orgánů dozoru a orgánů Celní správy České republiky a
d) upravuje některá práva a povinnosti hospodářských subjektů.
§ 2
Působnost zákona
(1) Tento zákon se použije při uplatňování nařízení o dozoru nad trhem a při výkonu dozoru nad trhem s výrobky, na které se vztahují předpisy Evropské unie uvedené v příloze I nařízení o dozoru nad trhem.
(2) Pokud předpisy Evropské unie uvedené v příloze I nařízení o dozoru nad trhem obsahují zvláštní ustanovení, která konkrétněji upravují jednotlivé aspekty dozoru nad trhem s výrobky, použijí se při výkonu dozoru tyto předpisy Evropské unie nebo právní předpisy, které je provádějí.
§ 3
Ústřední styčný úřad
(1) Ústředním styčným úřadem podle čl. 10 odst. 3 nařízení o dozoru nad trhem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
(2) Ústřední styčný úřad
a) koordinuje spolupráci mezi orgány dozoru,
b) plní informační povinnosti vůči Evropské komisi podle čl. 34 nařízení o dozoru nad trhem,
c) ve spolupráci s orgány dozoru zpracovává vnitrostátní strategii dozoru nad trhem s výrobky podle čl. 13 nařízení o dozoru nad trhem a podle potřeby ji aktualizuje a vyhodnocuje,
d) zpracovává souhrn vnitrostátní strategie dozoru nad trhem s výrobky podle písmene c) a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,
e) zajišťuje komunikaci s orgány dozoru a ústředními styčnými úřady jiných členských států Evropské unie podle čl. 24 nařízení o dozoru nad trhem a
f) plní další povinnosti stanovené nařízením o dozoru nad trhem.
§ 4
Orgány dozoru
(1) Orgány dozoru příslušnými k postupu podle nařízení o dozoru nad trhem a podle tohoto zákona jsou
a) Česká obchodní inspekce,
b) Český báňský úřad,
c) Státní energetická inspekce,
d) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
e) Ministerstvo dopravy,
f) Drážní úřad,
g) krajské hygienické stanice,
h) Státní ústav pro kontrolu léčiv,
i) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
j) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
k) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,
l) Česká inspekce životního prostředí,
m) Ministerstvo vnitra a
n) Ministerstvo obrany.
(2) V příloze k tomuto zákonu je uveden seznam orgánů dozoru podle odstavce 1, předpisy Evropské unie uvedené v příloze I nařízení o dozoru nad trhem a právní předpisy, v nichž je stanovena příslušnost jednotlivých orgánů dozoru k výkonu dozoru nad trhem s výrobky